C.R.E.E.D.-
Change Revives Education and Enables Democracy!

PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ȘI ANTREPRENORIATUL
TINERILOR ÎN ROMÂNIA
FINANȚAT PRIN GRANTURILE SEE 2014-2021

PROIECTE ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR

  • Coordonator Proiect- Inspectoratul Școlar Județean Cluj
  • Titlul proiectului: C.R.E.E.D- Change Revives Education and Enables Democracy (Schimbarea Revigorează Educația și Susține Democrația) 
Valoare proiect: 26450 Euro
  • 10 mobilități de formare pentru 10 inspectori școlari din Inspectoratul Școlar Județean Cluj furnizate de Newschool S.A, Oslo, Norvegia
  • Titlul cursului: “Teacher as Change Agent

PROIECT EDUCATIE ȘCOLARĂ Programul “Educaţie, Burse, Ucenicie Şi Antreprenoriatul Tinerilor” În România
-Finanţat prin Granturile SEE
- Mecanismul Financiar 2014 – 2021 -
- Țări donatoare: Islanda Liechtenstein  NorvegiaCoordonator Proiect: Inspectoratul Școlar Județean Cluj
Proiecte Educaționale și Limbi moderne
Valoare proiect: 26450 Euro


INFORMAȚII COORDONATOR

Inspectoratul Școlar Județean Cluj este o instituție publică situată în regiunea de NV ce coordonează și monitorizează activitatea din domeniul educațional a 441 de instituții școlare de diferite nivele de studiu (grădinițe, școli gimnaziale, licee, școli profesionale și vocaționale atât publice cât și private). O mare parte dintre acestea sunt în zone rurale sau dezavantajate sau au o reprezentativitate multietnică cu elevi de diferite naționalități: maghiari, germani, rromi sau în ultima vreme chiar migranți și se confruntă cu o mulțime de dificultăți sociale, economice cărora li s-au adăugat cele cauzate de contextul pandemic Covid 19. Prin urmare, instituția noastră este preocupată să găsească și să implementeze soluții pentru aceste probleme stringente. Obiectivul major al ISJ Cluj este sprijinirea și consilierea școlilor în vederea creșterii calității actului educativ, promovării incluziunii și diversității, creării unui mediu educațional propice pentru toți și asigurării accesului necondiționat la educație. Prin intermediul acestui proiect, intenționăm să contribuim la creșterea calității procesului educativ în școlile din județul nostru prin pregătirea unui număr de 10 inspectori școlari într-o instituție cu experiență în domeniu din Norvegia- Newschool- o agenție de design educațional specializată în crearea de instrumente care să faciliteze asumarea unor experiențe educaționale adaptate nevoilor actuale cu accent pe inovație și pe rolul profesorului de agent al schimbării. Obiectiv general: Obiectivul principal al acestui proiect este de a îmbunătăți și de a crește calitatea procesului educativ în județul Cluj prin pregătirea a 10 inspectori școlari din cadrul ISJ Cluj în vederea dezvoltării de competențe în domeniul incluziunii și al democrației și de a își asuma tehnici și strategii de predare -învățare inovative, moderne și eficiente, centrate pe elev. Obiectivele proiectului: 1- Dezvoltarea unor competențe în vederea optimizării procesului incluziunii sociale și a democrației la elevi pentru un număr de 10 inspectori școlari de la ISJ Cluj, prin participarea acestora la cursuri de formare în Norvegia în primele 6 luni ale proiectului (Aprilie 2022 și Octombrie 2022) 2- Elaborarea unei curricule de pregătire care să conțină exemple de bune practici educaționale bazate pe metode, tehnici și abordări didactice inovative, interactive și colaborative care să promoveze educația centrată pe elev, cooperarea, munca în echipă, respectul și suportul reciproc, mediile inclusive și valori Europene precum democrația și multiculturalitatea ce va servi drept suport de formare pentru un număr de 146 de inspectori, directori și profesori în cadrul a 6 sesiuni de formare, pe parcursul a unei perioade de 9 luni de la debutul proiectului. 3- Elaborarea unei scheme de curs pentru profesori, pe tema predării incluziunii sociale și a democrației prin proiecte transdisciplinare bazate pe tehnica învățării prin proiecte, într-o perioadă de 1 an de la debutul proiectului,cu obținerea avizării/ acreditării cursului de către ME într-o perioadă de 1 an și 10 luni de la debut. 4-Formarea unui număr de 250 de profesori prin participarea acestora la sesiunile și la cursul autorizat/ acreditat într-o perioadă de 2 ani de la autorizare/ acreditarea, ca și măsură de sustenabilitate a proiectului. Participanti și rezultate: -10 inspectori din ISJ Cluj formați și pregătiți în cadrul unei mobilități care constă în 4 zile de curs structurat și 1 zi vizită de lucru la o școală din Norvegia pe tema facilitării, inovației, schimbării, metodologiei didactice, incluziunii și democrației. -21 alți inspectori școlari care vor beneficia de participarea colegilor lor la mobilitate printr-o sesiune de informare și formare - O ”echipă a schimbării” la ISJ Cluj formată din toți inspectorii care vor tranfera rezultatele profesorilor și școlilor pe care le monitorizează și le coordonează. -120-125 de profesori formați și pregătiți de către cei 10 inspetori în cadrul celor 5 ateliere de lucru și sesiuni de formare organizate la revenirea din mobilitate. -100 alte cadre didactice care vor beneficia de cursul de formare despre învățarea prin proiecte -441 instituții educaționale și profesorii asociați care vor beneficia de tranferul de informații de la inspectorii monitori și de la colegii profesorii care au participat la ateliere de lucru și sesiuni de formare precum și prin accesul la curricula. -elevi din cele he 441 instituții care vor beneficia de rezultate și vor participa la acitivitățile organziate de profesorii care au participat la ateliere și sesiuni și vor utiliza curricula -părinți din cele 441 de instituții care vor fi informați în cadrul întălnirilor dedicate -1 curriculă cuprinzând exemple de bună practică, metode, tehnici și abordări didactice inovative, moderne precum și alte materiale pentru clasă care au scopul de a schimba procesul educațional din școli. -schema unui curs de formare pentru profesori pe tema predării incluziunii sociale și a democrației prin realizarea unor proiecte transdisciplinare- învățarea bazată pe proiecte- autorizat/ acreditat de CCD Cluj Impact: 10 inspectori școlari formați în cadrul unui curs structurat de 4 zile și a unei vizite de studiu de 1 zi vor dezvolta competențe în implementarea unor abordări didactice inovative și moderne și în promovarea incluziunii sociale și a democrației care vor fi transferate prin activități locale și prin rezultatele proiectului comunității de profesori din județul Cluj pe termen mediu și lung. School Inspectorate of Cluj County is a Romanian public institution, situated in the North West Region of Romania, coordinating and monitoring the activity in the educational field of 441 Schools and educational institutions of all levels of learning (kindergartens, primary schools, lower secondary and upper secondary schools, vocational and technical colleges, professional institutions, both public and private). A great deal of these institutions are based in the rural or disadvantaged areas or have a multiethnic representativity as they include students of different nationalities such as Hungarian, German, Roma and recently even migrants, are faced with lots of economic and social issues that have been lately worsen by the pandemic context and therefore our institution is deeply preoccupied with finding and implementing solutions to these struggling situations.Our institution’s main objectives are supporting and counseling schools in order to increase the quality of education, to promote inclusion and diversity, to create an appropriate educational environment for everyone and to provide unconditional access to education. With this project we intend to contribute to an increase in the quality of the educational process in the schools in our county by training 10 of our inspectors in an experienced institution in Norway- Newschool-an educational design agency specialized in creating instruments to facilitate learning experiences appropriate for actual needs with focus on innovation and on the teaches as a change agent. General objective: The main purpose of this project is to improve and increase the quality of the educational process in Cluj county by training 10 inspectors from the School Inspectorate in order to develop competences in the field of inclusion and democracy and to acquire innovative, modern and efficient student-centred teaching teachniques and stategies. Project objectives: 1- Develop skills on streamlining the process of social inclusion and democracy for students, for a number of 10 school inspectors of ISJ Cluj, by participating in training courses in Norway in the first 6 months of the project (April 2022 and October 2022) 2- Elaborate a training curriculum containing samples of good educational practices based on innovative, interactive and collaborative teaching methods, techniques and approaches meant to promote student-centered education, cooperation, team-work, mutual respect and support, inclusive environments and European values of democracy and multiculturality used as a training support for a number of 146 inspectors, principals, teachers in 6 training sessions, within a 9-month period from the start of the project. 3- Elaborate a training course frame for teachers, on the topic of teaching Social Inclusion and democracy through transdisciplinary projects, based on PBL (project based learning), in a period of 1 year from the beginning of the project, and obtaining the autorization/ accreditation of this course by the Ministry of Education in a period of 1 year and 10 months from the beginning of the project. 4- Train a number of 250 teachers by participating in the training sessions and in the authorized / accredited course in a period of 2 years from the authorization / accreditation of the course, as a measure of project sustainability. Participants and results: -10 inspectors in School Inspectorate of Cluj county trained and prepared in a mobility consisting of a 4 day structured course on facilitation, innovation, change, methodology, inclusion and democracy -21 other inspectors benefitting from their colleagues' participation in this mobility- informed and trained as well -a "change team' at ISJ Cluj made of all the inspectors who will tranfer the outcomes to the teachers and schools they monitor and control -120-125 teachers trained and prepared by the 10 inspectors during dedicated mixed workshops and training sessions -100 other teachers benefitting from the training course on PBL- project based learning -441 educational institutions (285 schools and 156 kindergartens) and their teachers benefitting from the tansfer of information from inpectors and their fellow teachers participating in the workshops and training sessions and from the materials in the curriculum -students in the 441 institutions in our county who will benefit from and take part in the activities organized by their teachers upon attending the workshops and training courses and by using the materials in the curriculum -parents in the 441 insitutions informed during the parents' meetings -1 curriculum containing examples of good practices, innovative and modern teaching methods, techniques and approaches and other materials to be used in the classroom and to change the teaching process in schools -the frame for a training course for teachers on the topic of teaching Social Inclusion and democracy based on the creation of transdisciplinary projects, based on PBL (project based learning) to be authorized/ accreditted by CCD Cluj Impact: 10 school inspectors being trained in a 4 day-structured course and 1 day-job shadowing shall develop competences in innovative and modern teaching approaches and in the areas of inclusion and democracy that shall be transferred through local activities and the results of the project to the teaching community in Cluj county on a medium and long term.

PREZENTARE PROIECT C.R.E.E.D.

Obiectivul major al ISJ Cluj este sprijinirea și consilierea școlilor în vederea creșterii calității actului educativ, promovării incluziunii și diversității, creării unui mediu educațional propice pentru toți și asigurării accesului necondiționat la educație. Prin intermediul acestui proiect, intenționăm să contribuim la creșterea calității procesului educativ în școlile din județul nostru prin pregătirea unui număr de 10 inspectori școlari într-o instituție cu experiență în domeniu din Norvegia- Newschool- o agenție de design educațional specializată în crearea de instrumente care să faciliteze asumarea unor experiențe educaționale adaptate nevoilor actuale cu accent pe inovație și pe rolul profesorului de agent al schimbării. Obiectiv general al proiectului: Obiectivul principal al acestui proiect este de a îmbunătăți și de a crește calitatea procesului educativ în județul Cluj prin pregătirea a 10 inspectori școlari din cadrul ISJ Cluj în vederea dezvoltării de competențe în domeniul incluziunii și al democrației și de a își asuma tehnici și strategii de predare -învățare inovative, moderne și eficiente, centrate pe elev. Obiectivele proiectului: 1- Dezvoltarea unor competențe în vederea optimizării procesului incluziunii sociale și a democrației la elevi pentru un număr de 10 inspectori școlari de la ISJ Cluj, prin participarea acestora la cursuri de formare în Norvegia în primele 6 luni ale proiectului (Aprilie 2022 și Octombrie 2022) 2- Elaborarea unei broșuri de pregătire care să conțină exemple de bune practici educaționale bazate pe metode, tehnici și abordări didactice inovative, interactive și colaborative care să promoveze educația centrată pe elev, cooperarea, munca în echipă, respectul și suportul reciproc, mediile inclusive și valori Europene precum democrația și multiculturalitatea, material ce va servi drept suport de formare pentru un număr de 146 de inspectori, directori și profesori în cadrul a 6 sesiuni de formare, pe parcursul a unei perioade de 9 luni de la debutul proiectului. 3- Elaborarea unei scheme de curs pentru profesori, pe tema predării incluziunii sociale și a democrației prin proiecte transdisciplinare bazate pe tehnica învățării prin proiecte, într-o perioadă de 1 an de la debutul proiectului,cu obținerea avizării/ acreditării cursului de către ME într-o perioadă de 1 an și 10 luni de la debut. 4-Formarea unui număr de 250 de profesori prin participarea acestora la sesiunile și la cursul autorizat/ acreditat într-o perioadă de 2 ani de la autorizare/ acreditare, ca și măsură de sustenabilitate a proiectului. Participanti și rezultate: -10 inspectori din ISJ Cluj formați și pregătiți în cadrul unei mobilități care constă în 4 zile de curs structurat și 1 zi vizită de lucru la o școală din Norvegia pe tema facilitării procesului didactic, inovației, schimbării, metodologiei didactice, incluziunii și democrației. -21 alți inspectori școlari care vor beneficia de participarea colegilor lor la mobilitate printr-o sesiune de informare și formare - O ”echipă a schimbării” la nivelul ISJ Cluj formată din toți inspectorii care vor tranfera rezultatele profesorilor și școlilor pe care le monitorizează și le coordonează. -120-125 de profesori formați și pregătiți de către cei 10 inspetori în cadrul celor 5 ateliere de lucru și sesiuni de formare organizate la revenirea din mobilitate. -100 alte cadre didactice care vor beneficia de cursul de formare despre învățarea prin proiecte -441 instituții educaționale și profesorii asociați care vor beneficia de tranferul de informații de la inspectorii monitori și de la colegii profesorii care au participat la ateliere de lucru și sesiuni de formare precum și prin accesul la curricula. -elevi din cele he 441 instituții care vor beneficia de rezultate și vor participa la acitivitățile organziate de profesorii care au participat la ateliere și sesiuni și vor utiliza curricula -părinți din cele 441 de instituții care vor fi informați în cadrul întălnirilor dedicate -1 compendiu cuprinzând exemple de bună practică, metode, tehnici și abordări didactice inovative, moderne precum și alte materiale pentru clasă care au scopul de a schimba procesul educațional din școli. -schema unui curs de formare pentru profesori pe tema predării incluziunii sociale și a democrației prin realizarea unor proiecte transdisciplinare- învățarea bazată pe proiecte- autorizat/ acreditat de CCD Cluj Impact: 10 inspectori școlari formați în cadrul unui curs structurat de 4 zile și a unei vizite de studiu de 1 zi vor dezvolta competențe în implementarea unor abordări didactice inovative și moderne și în promovarea incluziunii sociale și a democrației care vor fi transferate prin activități locale și prin rezultatele proiectului comunității de profesori din județul Cluj pe termen mediu și lung.

IMPLEMENTARE PROIECT

Curs formare- ”Teacher as Change Agent” „Profesorul, agent al schimbării” -Furnizor curs: Newschool AS, Oslo, Norvegia OID E10041764 -4 zile activități de formare -1 zi job shadowing/ vizită de lucru în instituții educaționale din Oslo (universitate, școală) -28 ore de curs/ 8 ore job shadowing Obiective curs: -Construirea unor „echipe ale schimbării” -Dezvoltarea de competențe manageriale și de leadership care să ajute la susținerea practicilor inovatoare -Abordarea procesului instructiv ca pe un proces al facilitării prin învățare experiențială și promoarea creativității și colaborării -Utilizarea de proiecte interdisciplinare și transdisciplinare -Identificarea și promovarea unor instrumente și metode inovative

BROȘURĂ PROIECT COPERTĂ

BROȘURA „TEACHER AS CHANGE AGENT/ PROFESORUL, AGENT AL SCHIMBĂRII”

Compendiu cuprinzând exemple de bună practică, metode, tehnici și abordări didactice inovative, moderne precum și alte materiale pentru clasă care au scopul de a schimba procesul educațional din școli

NEWSLETTER PROIECT

ABOUT image
Granturile SEE
Working together for a green, competitive and inclusive Europe


Disclaimer: Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.
  • Strada Argeș 24, Cluj-Napoca, România
I BUILT MY SITE FOR FREE USING